Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

(zwany dalej Regulaminem) obowiązujący od dnia 28.06.2018 r.

1.     Postanowienia wstępne

 1. Niniejszym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy, pod numerem KRS 0000165324, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 879-2123-460, REGON: 871186131 ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną.
 2. Regulamin określa: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej finserv.com.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku/nośniku informacji i wydrukowany.

2.     Definicje

 1. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem  finserv.com.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 4. Strony – Usługodawca i Usługobiorca oraz Wynajmujący i Najemca.
 5. Usługodawca/Wynajmujący – Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu Wydział V Gospodarczy, pod numerem KRS 0000165324 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 879-21-23-460, REGON: 871186131.
 6. Usługobiorca/Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych prawem, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 7. Świadczenie usługi droga elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy/Najemcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.
 8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Wynajmującego na rzecz Usługobiorcy/Najemcy za pośrednictwem Serwisu.
 9. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy o najem, w tym w szczególności terminu i miejsca odbioru i zwrotu pojazdu oraz płatności.
 10. Pojazd– dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy najmu pomiędzy Usługobiorcą/Najemcą a Usługodawcą/Wynajmującym.
 11. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych prawem, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę najmu z Usługodawcą/Wynajmującym.
 12. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć Umowę o najem w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.)
 13. Umowa najmu pojazdu – umowa najmu pojazdu zawierana pomiędzy Usługobiorcą/Najemcą a Usługodawcą/Wynajmującym za pośrednictwem Serwisu.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu pojazdu z Usługodawcą/Wynajmującym.
 15. Ogólne warunki najmu – ogólne warunki najmu pojazdu stanowiące integralną część Umowy najmu pojazdu udostępnione przez Usługodawcę/Wynajmującego za pośrednictwem strony internetowej finserv.com.pl w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i zapoznanie się.

3.     Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę/Najemcę z Usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę/Najemcę z Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą/Najemcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca/Najemca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę/Najemcę strony finserv.com.pl umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskutek zakończenia korzystania przez Usługobiorcę/Najemcę z Usługi elektronicznej nie wpływa na ważność i skuteczność złożonego przez Usługobiorcę/Najemcę Zamówienia w sposób określony w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę/Najemcę za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne.

4.     Usługi elektroniczne

 1. W serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wypełnienia pierwszego pola dotyczącego warunków składanego Zamówienia w Formularzu Zamówienia w Serwisie.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych warunków: (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) akceptacji Regulaminu, Ogólnych Warunków Najmu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem, (3) kliknięciu „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Za pośrednictwem Formularza Zamówienia, po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę/Najemcę Zamówienia zgodnie z pkt. 4 ppkt. 2 niniejszego Regulaminu po kliknięciu pola „Przejdź do kasy” dochodzi do złożenia przez Usługobiorcę/Najemcę oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu pojazdu z Usługodawcą/Wynajmującym.
 6. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca/Wynajmujący niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy/Najemcy przez Usługodawcę/Wynajmującego stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy/Najemcy, która zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy/Wynajmującego otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Zawarcie Umowy najmu pomiędzy Usługobiorcą/Najemcą a Usługodawcą/Wynajmującym w formie pisemnej następuje w chwili odbioru Pojazdu ze wskazanego w Zamówieniu punktu wynajmu.
 8. Opłaty za realizację Zamówienia złożonego za pośrednictwem Formularza Zamówienia są zgodne z cennikiem (zamieszczonym na stronie finserv.com.pl) stanowiącym integralną część Ogólnych Warunków Najmu widocznych w Serwisie i obowiązujących dla danej Umowy najmu pojazdu. O łącznej wartości Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia – Usługobiorca/Najemca jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę/Najemcę oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu oraz w treści wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę/Wynajmującego, stanowiącej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • posiadanie konta e-mail i dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej;
 • dowolna rozdzielczość ekranu;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, który nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt. 4 ppkt. 9 Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

5.     Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Wynajmującego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca/Najemca może składać na adres:

pisemnie na adres: Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: finserv@finserv.com.pl

 1. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę/Najemcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Usługobiorcy/Najemcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę/Wynajmującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę/Wynajmującego.

6.     Sposoby płatności

 1. Ceny w Serwisie podawane są w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
 2. Usługodawca/Wynajmujący umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za złożone Zamówienie:
  • przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem PayPro S.A. z siedziba w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącą serwis przelewy24.pl  ,
  • szybki przelew – płatność za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącą serwis www.przelewy24.pl 4) płatność kartą płatniczą w miejscu odbioru Pojazdu, 5) płatność gotówką w miejscu odbioru Pojazdu.
 1. Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem której Usługobiorca/Najemca dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15.
 2. Aby rezerwacja była ważna należy wnieść opłatę rezerwacyjną przelewem na konto bankowe (z rachunku na rachunek), kartą płatniczą online, szybkim przelewem lub kartą płatniczą w miejscu odbioru pojazdu. Opłata rezerwacyjna wynosi 30% całkowitej opłaty za najem i musi zostać zaksięgowana w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji (datą płatności jest data wpływu środków na konto Usługodawcy/Wynajmującego).
 3. Pozostała część opłaty za najem musi zostać wpłacona na konto Usługodawcy/Wynajmującego najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu najmu (datą płatności jest data wpływu środków na konto Usługodawcy/Wynajmującego), bądź też zostać wpłacona gotówką lub kartą płatniczą w miejscu odbioru Pojazdu.
 1. Pozostałe warunki rezerwacji i płatności są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Najmu dostępnych na stronie finserv.com.pl

7.     Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Wynajmujący. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy/Najemcy następuje za jego zgodą w celu umożliwienia mu korzystania z Serwisu za zgodą udzielaną w trakcie składania Zamówienia.
 3. Usługobiorca/Najemca ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz może zgłosić prośbę o ich usunięcie. Może także zmienić zakres danych jakimi chce się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przenieść swoje dane do innych administratorów, ma prawo do bycia zapomnianym jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów, czy koniecznością przechowywania dokumentów księgowych. Usługobiorca/Najemca ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Postanowienia końcowe

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy najmu pojazdu w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Usługobiorca/Najemca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zamówienia w Serwisie przez Usługobiorcę/Najemcę a w szczególności polegające na podaniu przez Usługobiorcę/Najemcę błędnych lub nieprawdziwych danych całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca/Najemca.
 4. Usługodawca/Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: (1) korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę/Najemcę niezgodnie z niniejszym Regulaminem, (2) wykonaniem Zamówień złożonych za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez osobę nieuprawnioną, jeśli dyspozycja została złożona w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia mogą nie zostać zrealizowane w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Usługodawcy/Wynajmującego spowodowanych działaniami siły wyższej, które uniemożliwiają obsługę Usługobiorców/Najemców.
 6. Usługodawca/Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w działaniu Serwisu.
 7. Usługodawca/Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności Serwisu.
 8. Usługodawca/Wynajmujący ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę/Najemcę lub Usługodawcę/Wynajmującego.
 9. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10. Usługodawca/Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w Serwisie finserv.com.pl .
 11. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców/Najemców będących Konsumentami i korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy następujących ustaw: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Poz. 827), ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.
 13. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Wynajmującym a Usługobiorcą/Najemcą będącym Konsumentem zostają poddane właściwemu Sądowi powszechnemu.

Toruń, dnia 28.06.2018 r.