OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

1 Ogólne zasady/warunki. Przedmiot najmu.

1.1 Poniższe warunki najmu pojazdu określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie najmu samochodu. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy najmu samochodu (Załącznik nr 2 do Umowy najmu) i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania Umowy.

1.2 Przedmiotem Umowy jest wyłącznie najem samochodu wraz z wyposażeniem.

1.3 Pojazd posiada wyposażenie zgodne z polskimi wymaganiami. Doposażenie pojazdu w elementy wymagane przez kraje, na terenie których samochód będzie się poruszał, leży po stronie Najemcy (m.in. apteczki, kamizelki odblaskowe, łańcuchy śniegowe).

1.4 Najem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu Najemcy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 1 do Umowy najmu) lub w dacie wskazanej w Umowie.

1.5 Protokół zdawczo-odbiorczy wypełniony i podpisany przez obie Strony jako Załącznik nr 1 stanowi integralną część Umowy najmu.

2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1 Kierowcą samochodu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do protokołu zdawczo-odbiorczego. Kierujący samochodem musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B.

2.1.1 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 2.1 niniejszego dokumentu.

2.2 Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.

2.3 W dniu podpisania Umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz prawa jazdy (jeśli dokument tożsamości ze zdjęciem nie jest prawem jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (lub wypis z ewidencji) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

2.4 Najemca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

2.4.1 posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym;

2.4.2 zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu);

2.4.3 niepozostawiania w samochodzie dokumentów pojazdu w czasie przebywania poza pojazdem;

2.4.4 dokonywania na własny koszt obsługi pojazdu, w szczególności:

2.4.4.1 tankowanie właściwym rodzajem paliwa;

2.4.4.2 kontrola i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy;

2.4.4.3 kontrola i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o parametrach określonych przez Wynajmującego;

2.4.4.4 kontroli sprawności świateł, a w razie konieczności wymiany żarówek;

2.4.4.5 kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia;

2.4.5 przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2.5 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody od chwili przyjęcia przedmiotu najmu do chwili jego zwrotu Wynajmującemu oraz postępowanie niezgodne z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdów przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.

2.5.1 W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

3 Ubezpieczenie

3.1 Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz Zieloną Kartę, która wymagana jest w trakcie wyjazdów do Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Izraela, Iranu, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i na Ukrainę. Najemca może otrzymać kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego. Najemca/kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

3.2 Udział własny w każdej szkodzie komunikacyjnej powstałej z winy Najemcy/kierowcy wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu bądź kradzieży z winy Najemcy i/lub kierowcy kaucja, o której mowa w pkt. 5 całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego.

4 Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

4.1 Rezerwacji samochodu można dokonywać tradycyjnie poprzez wizytę w siedzibie firmy, drogą telefoniczną (fax), elektroniczną (e-mail) – otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji.

4.2 Opłata za najem samochodu ustalana jest na podstawie aktualnego cennika (znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego) i jest określona w Umowie najmu.

4.3 Aby dokonać rezerwacji samochodu należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% całkowitej opłaty za najem. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść na konto Wynajmującego lub wpłacić w siedzibie Wynajmującego w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji.

4.4 W ciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien podpisać Umowę najmu w siedzibie Wynajmującego okazując również potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 4.3.

4.4.1 W przypadku niepodpisania Umowy najmu w terminie określonym w punkcie 4.4 uważa się, iż Najemca zrezygnował z najmu samochodu. W stosunku do już wpłaconej opłaty rezerwacyjnej odpowiednio stosuje się punkt 6.1.

4.5 Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego zgodnie z datą określoną w Załączniku nr 3 do Umowy najmu (Rozliczenie) lub, gdy w Załączniku nr 3 data nie została określona, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu najmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego.

4.6 Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z najmu pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

4.7 Po podpisaniu Umowy najmu zmiana terminu najmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

4.7.1 W przypadku rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w pkt. 4.6 postanowienia punktu 6.1 stosuje się odpowiednio.

4.8 Klienci pierwszy raz korzystający z usług Finserv Bus zobligowani są, ze względów bezpieczeństwa, dokonać przynajmniej części płatności należności za wynajem w formie przelewu z posiadanego rachunku bankowego lub kartą płatniczą, przy czym dane na karcie muszą być zgodne z danymi płacącego/Najemcy.

5 Kaucja

5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy, a w szczególności:

5.1.1 w przypadku kradzieży samochodu i szkody całkowitej,

5.1.2 w przypadku zgubienia kluczyków lub pilota do autoalarmu,

5.1.3 w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego,

5.1.4 w przypadku uszkodzenia wypożyczonego samochodu,

5.1.5 w przypadku uszkodzenia wnętrza samochodu np. uszkodzona tapicerka, wypalenie żarem papierosa

5.1.6 pokrycia kosztów czyszczenia samochodu, w przypadku gdy zwrócony zostanie bardzo zabrudzony,

5.1.7 w przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa,

5.1.8 przywłaszczenia pojazdu.

5.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

5.3 Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu. W przypadku szkody dopuszcza się zwrot kaucji w częściach, w oczekiwaniu na potwierdzenie pokrycia szkody przez Ubezpieczyciela.

5.3.1 Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu.

5.4 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

6 Odstąpienie od Umowy

6.1 W przypadku odstąpienia od Umowy najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

6.2 Odstąpienie od Umowy najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

6.3 Za datę odstąpienia od Umowy najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego.

6.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podstawienia Najemcy innego pojazdu, gdy nie ma możliwości z przyczyn niezależnych od Wynajmującego podstawić pojazdu, o którym mowa w umowie.

6.4.1 W przypadku gdy podstawiony nowy pojazd, znajduje się w niższej klasie wynajmu Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić powstałą różnicę kosztów wynajmu.

6.5 W przypadku odstąpienia od Umowy najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat wraz z karą umowną w wysokości 50% kwoty opłat pobranych do dnia odstąpienia od Umowy.

7 Przekazanie i zdanie samochodu

7.1 Odbioru samochodu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, można dokonać od godziny 08:00, natomiast zwrot musi nastąpić do godziny 20:00.

7.2 W przypadku zwrotu samochodu po upływie terminu, o którym mowa w § 6 Umowy najmu Strony zobowiązują się do zapłaty kary umownej w wysokości 30,00 zł (słownie trzydziestu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

7.3 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.

7.4 Przed przekazaniem samochodu Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.5 Protokół zdawczo-odbiorczy określa stan pojazdu w chwili oddawania go do używania Najemcy.

7.6 Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym najmowanego pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania pojazdu Najemcy i odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym.

7.7 Protokół powinien zostać podpisany przez obie strony Umowy Najmu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi On zastrzeżeń.

7.8 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

7.9 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu w ciągu 6 godzin po terminie wskazanym w Umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży. W takim przypadku Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), która może zostać potrącona przez Wynajmującego z kaucji, o której mowa w punkcie 5 niniejszych Ogólnych Warunków Najmu Pojazdów.

7.10 Jeśli Najemca odda samochód bardzo zabrudzony, Wynajmujący może pobrać z kaucji opłatę w wysokości 100,00 zł (słownie sto złotych) na czyszczenie pojazdu.

7.11 Samochód wydawany jest z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem paliwa należy go zwrócić. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący pobierze opłatę w wysokości 400,00 zł (słownie czterysta złotych).

8 Postępowanie w przypadku awarii/wypadków/kradzieży

8.1 W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii.

8.2 W przypadku gdy pojazd ulegnie awarii lub uszkodzeniu użytkownik/Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

8.3 Jeśli szkoda/awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu.

8.4 Koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, za który Najemca nie ponosi odpowiedzialności, przekraczające 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) zostaną zwrócone Najemcy.

8.5 W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych na usunięcie awarii kosztów pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części.

8.6 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący rozliczy udział własny Najemcy w szkodzie w wysokości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych).

8.7 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i/lub powrotu do miejsca zamieszkania w zakresie nie objętym ubezpieczeniem, chyba że pokrywa to w całości lub części wykupione przez Wynajmującego ubezpieczenie.

8.8 W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest w ciągu 1 godziny od powzięcia informacji o zdarzeniu poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu.

8.9 W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jak również w przypadku utraty lub kradzieży pojazdu wynikającej z działania lub zaniedbania użytkownika/Najemcy, zostanie on obciążony kwotą odpowiadającą wartości rynkowej utraconego/skradzionego pojazdu.

8.10 Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane są przez uzgodnionego przez Strony rzeczoznawcę.

9 Ograniczenia w zakresie użytkowania

9.1 Samochód nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż zarobkowy przewóz osób lub do celów rekreacyjno-turystycznych, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

9.2 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu bez zgody Wynajmującego.

9.3 Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Wymóg zabezpieczenia dotyczy również kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) i dokumentów pojazdu – muszą być zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej i zgodnej z przepisami jazdy.

9.4 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu lub innych używek/środków odurzających.

9.5 Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.finserv.com.pl.

9.6 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw Unii Europejskiej, a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np. Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

9.7 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece) oraz przewożenia zwierząt.

9.7.1 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu, używania otwartego ognia w samochodzie lub spowodowanych przez przewożone zwierzęta na koszt Najemcy.

9.8 Zabronione jest:

9.8.1 dokonywanie przeróbek i napraw pojazdu bez zgody Wynajmującego;

9.8.2 holowanie innych pojazdów;

9.8.3 przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

10 Doręczenia

10.1 Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i nie podjęte w terminie uznaje się za prawidłowo doręczone.

11 Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że firma Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy.

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia informujemy, że:

11.1 Administratorem Państwa danych jest firma Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń.

11.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@finserv.com.pl lub pocztą na adres firmy.

11.3 Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

◦ podpisania i realizacji Umowy najmu pojazdu przez Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

◦ marketingu bezpośredniego;

◦ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

◦ obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem Umowy;

◦ zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

◦ statystycznych i archiwizacyjnych;

◦ odpowiedzi na zapytania organów państwowych;

◦ prowadzenia procesów reklamacyjnych.

11.4 W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez nas zobowiązaniach umownych np. partnerzy prowadzący punkty wynajmu, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, podmioty doradcze.

11.5 Posiadają Państwo prawo żądania od Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

11.6 Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Finserv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub wysyłając e-mail na adres: iod@finserv.com.pl.

11.7 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Najemca Wynajmujący

…………………………. ………………………….